• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Istočna Srbija se Dunavom kao prirodnom granicom graniči sa Rumunijom i Bugarskom. Dobar deo istočne Srbije je pošumljen i poseduje voćnjake i vinograde. Iz tog razloga, postoji više rezervaata i parkova prirode, poput izvora reke Mlave kao prirodnog amfiteatra ispunjenog vodom, Krupajskog vrela smeštenog u podnožju planine Beljanice, Stare planine i Đerdapa na čelu sa golubačkom i smederevskom tvrđavom. Istočna Srbija prepoznatljiva je i po brojnim manastirima, arheološkim nalazištima (Lepenski vir, Viminacijum, Gamzigrad i dr.) i pikantnim specijalitetima, što će obradovati ljubitelje dobrog apetita.

  • O destinaciji

  • Istočna Srbija se Dunavom kao prirodnom granicom graniči sa Rumunijom i Bugarskom. Dobar deo istočne Srbije je pošumljen i poseduje voćnjake i vinograde. Iz tog razloga, postoji više rezervaata i parkova prirode, poput izvora reke Mlave kao prirodnog amfiteatra ispunjenog vodom, Krupajskog vrela smeštenog u podnožju planine Beljanice, Stare planine i Đerdapa na čelu sa golubačkom i smederevskom tvrđavom. Istočna Srbija prepoznatljiva je i po brojnim manastirima, arheološkim nalazištima (Lepenski vir, Viminacijum, Gamzigrad i dr.) i pikantnim specijalitetima, što će obradovati ljubitelje dobrog apetita.

  • Prevoz

  • Program putovanja

  • Istočna Srbija Vrelo Mlave – Manastir Gornjak – Viminacijum

   Polazak u jutarnjim časovima mesto polaska po dogovoru.. Dolazak u Manastir Gornjak, zadužbinu  kneza Lazara iz 14. veka. Podignut je u kanjonu Mlave na uzanoj zaravni podno strmih litica Ježevca. Prema predanju, u kapeli Svetog Save, koja je uzidana u vertikalnu stenu iznad manastira, podvizavao se Sveti Grigorije Sinait.

   Manastir Ždrelo, kasnije nazvan Gornjak, na maloj zaravni iznad leve obale Mlave ispod strmih litica planine Ježevca, zadužbina je kneza Lazara. Okolni predeo toliko je lep i živopisan, da je Đura Jakšić u oduševljenju pevao: „Od Velikog Sela do samoga Ždrela, ko da je vila neka ćilim razastrela“. Feliks Kanic je zapisao: „Zastali smo kao opčinjeni raskošnom idilom ovog predela gde su boravili srpski pustinjaci“.

   Nakon obilaska manastira odlazak na Vrelo Mlave. Izvor reke Mlave nalazi se na 1 km od Žagubice.

   Vrelo Mlave je najdublje izvorište u Evropi. Ima oblik jezera i nalazi se u prirodnom amfiteatru okruženom šumama. Prozirni, smaragdni izvor je kulturno mesto Vlaških narodnih svetkovina.Vrelo Mlave nalazi se na nekoliko stotina metara od Žagubice, ispod severnih padina planine Beljanice. Gornji nivo vrela, vidljiv posetiocima, ima izgled potopljene vrtače. Najveća izmerena dubina iznosi 84 metra, ali je ona sigurno veća jer, zbog ogromnog pritiska pod kojim voda iz podzemnih kanala, ronioci ne mogu da se spuste do samog vrela.

   Ručak u restoranu na samom Vrelu.

   Nastavak putovanja do Viminacijuma – arheološko nalazište u blizini Starog Kostolca. Rimski vojni logor i grad nastao je u 1. i trajao do početka 7. veka. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije koja je obuhvatala najveći deo Srbije, severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske. Povratak u Beograd u večernjim satima.

  • Uslovi i informacije

  • Aranžman obuhvata:

   • prevoz turističkim autobusom
   • razgledanje prema programu
   • troškovi organizacije i vođstvo puta

   Aranžman ne obuhvata:   

   • ulaznice za kulturno istoriske znamenitosti- (Viminacijum 550,00 RSD – grupna ulaznica)
   • ručak na Vrelu Mlave 1000 ,00 (fakultativno)
   • individualne troškove

   USLOVI PLAĆANJA:

   • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 50%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta
   • (gotovinski ili platnim karticama VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA,) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

   Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenjih putnika i slično, izmeni cenu aranžmana za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje. Svi ostali uslovi korišćenja aranžmana navedeni su u Opštim uslovima putovanja agencije organizatora, koji su u skladu sa Zakonom o turizmu. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije organizatora.

  • Napomene

  • NAPOMENE:

   • Prilikom prijave imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta, koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove zbog netačno prijavljenih podataka putnika.
   • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Program putovanja, kao i Opšte uslove putovanja, jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezuju za obe ugovorene strane.
   • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
   • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivostarajunavedenimstvarima.
   • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili, ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini,ukolikotooneoveravaju.

   • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja. agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviruodredjenihreklamnihakcijaispecijalnihprograma.
   • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
   • Agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slućaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programaputovanjauodnosunaputnikaiprijavuzaputovanje.
   • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije. OMNI S PLUS DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke organizacije prema državi i njihovim kategorizacije. za putnike koji poseduju crveni biometriski pasos Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je naveden u oviru tačke način plaćanja. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podreĊeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo za drugog je hladno i slično. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĊu putnicima i osećaj kolektivizma.

   • ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.
   • Program je rađen na bazi od minimum 40 putnika.

   OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
   Putnik može da podnese zahtev za reklamaciju na mestu koje je odreĊeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranţmanu. Agencija i prevoznik su duţni da potrošaću izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD vrši prodaju turističkih aranţmana turističke agencije, organizatora putovanja: OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, broj licence OTP 48/2021 kategorija A10 izdata od 09.06.2021. godine. Mesto odredjeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, SAVSKI VENAC, imejl-adresa: prodaja@omnisplus.rs, tel:+38113348851, +381113349532, +381117610127, +381117614131. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je Kolaković Milanka. Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu.

   POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
   Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd  T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

   Cenovnik 1 11.10.2022

    

    

  Istočna Srbija se Dunavom kao prirodnom granicom graniči sa Rumunijom i Bugarskom. Dobar deo istočne Srbije je pošumljen i poseduje voćnjake i vinograde. Iz tog razloga, postoji više rezervaata i parkova prirode, poput izvora reke Mlave kao prirodnog amfiteatra ispunjenog vodom, Krupajskog vrela smeštenog u podnožju planine Beljanice, Stare planine i Đerdapa na čelu sa golubačkom i smederevskom tvrđavom. Istočna Srbija prepoznatljiva je i po brojnim manastirima, arheološkim nalazištima (Lepenski vir, Viminacijum, Gamzigrad i dr.) i pikantnim specijalitetima, što će obradovati ljubitelje dobrog apetita.

  Istočna Srbija Vrelo Mlave – Manastir Gornjak – Viminacijum

  Polazak u jutarnjim časovima mesto polaska po dogovoru.. Dolazak u Manastir Gornjak, zadužbinu  kneza Lazara iz 14. veka. Podignut je u kanjonu Mlave na uzanoj zaravni podno strmih litica Ježevca. Prema predanju, u kapeli Svetog Save, koja je uzidana u vertikalnu stenu iznad manastira, podvizavao se Sveti Grigorije Sinait.

  Manastir Ždrelo, kasnije nazvan Gornjak, na maloj zaravni iznad leve obale Mlave ispod strmih litica planine Ježevca, zadužbina je kneza Lazara. Okolni predeo toliko je lep i živopisan, da je Đura Jakšić u oduševljenju pevao: „Od Velikog Sela do samoga Ždrela, ko da je vila neka ćilim razastrela“. Feliks Kanic je zapisao: „Zastali smo kao opčinjeni raskošnom idilom ovog predela gde su boravili srpski pustinjaci“.

  Nakon obilaska manastira odlazak na Vrelo Mlave. Izvor reke Mlave nalazi se na 1 km od Žagubice.

  Vrelo Mlave je najdublje izvorište u Evropi. Ima oblik jezera i nalazi se u prirodnom amfiteatru okruženom šumama. Prozirni, smaragdni izvor je kulturno mesto Vlaških narodnih svetkovina.Vrelo Mlave nalazi se na nekoliko stotina metara od Žagubice, ispod severnih padina planine Beljanice. Gornji nivo vrela, vidljiv posetiocima, ima izgled potopljene vrtače. Najveća izmerena dubina iznosi 84 metra, ali je ona sigurno veća jer, zbog ogromnog pritiska pod kojim voda iz podzemnih kanala, ronioci ne mogu da se spuste do samog vrela.

  Ručak u restoranu na samom Vrelu.

  Nastavak putovanja do Viminacijuma – arheološko nalazište u blizini Starog Kostolca. Rimski vojni logor i grad nastao je u 1. i trajao do početka 7. veka. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije koja je obuhvatala najveći deo Srbije, severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske. Povratak u Beograd u večernjim satima.

  Aranžman obuhvata:

  • prevoz turističkim autobusom
  • razgledanje prema programu
  • troškovi organizacije i vođstvo puta

  Aranžman ne obuhvata:   

  • ulaznice za kulturno istoriske znamenitosti- (Viminacijum 550,00 RSD – grupna ulaznica)
  • ručak na Vrelu Mlave 1000 ,00 (fakultativno)
  • individualne troškove

  USLOVI PLAĆANJA:

  • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 50%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta
  • (gotovinski ili platnim karticama VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA,) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

  Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenjih putnika i slično, izmeni cenu aranžmana za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje. Svi ostali uslovi korišćenja aranžmana navedeni su u Opštim uslovima putovanja agencije organizatora, koji su u skladu sa Zakonom o turizmu. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije organizatora.

  NAPOMENE:

  • Prilikom prijave imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta, koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove zbog netačno prijavljenih podataka putnika.
  • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Program putovanja, kao i Opšte uslove putovanja, jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezuju za obe ugovorene strane.
  • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
  • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivostarajunavedenimstvarima.
  • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili, ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini,ukolikotooneoveravaju.

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja. agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviruodredjenihreklamnihakcijaispecijalnihprograma.
  • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  • Agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slućaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programaputovanjauodnosunaputnikaiprijavuzaputovanje.
  • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije. OMNI S PLUS DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke organizacije prema državi i njihovim kategorizacije. za putnike koji poseduju crveni biometriski pasos Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je naveden u oviru tačke način plaćanja. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podreĊeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo za drugog je hladno i slično. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĊu putnicima i osećaj kolektivizma.

  • ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.
  • Program je rađen na bazi od minimum 40 putnika.

  OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
  Putnik može da podnese zahtev za reklamaciju na mestu koje je odreĊeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranţmanu. Agencija i prevoznik su duţni da potrošaću izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD vrši prodaju turističkih aranţmana turističke agencije, organizatora putovanja: OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, broj licence OTP 48/2021 kategorija A10 izdata od 09.06.2021. godine. Mesto odredjeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, SAVSKI VENAC, imejl-adresa: prodaja@omnisplus.rs, tel:+38113348851, +381113349532, +381117610127, +381117614131. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je Kolaković Milanka. Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu.

  POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
  Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd  T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

  Cenovnik 1 11.10.2022

   

   

  Kliknite na fotografiju za uvećanje
  Prikaz na mapi

  Istočna Srbija- Izlet

  Slični aranžmani

  Претходна
  Следећи