• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Parndorf

  Parndorf outlet se nalazi na auto-putu Budimpešta – Beč, na oko 30 km od Beča. Preko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igračaka i mnogo toga. Brendovi su na popustu 30-70 %. Radno vreme subotom do 18 časova. Atmosfera centra prijatna i opuštajuća samo naprezanje koliko novca potrošiti.

  Cena:
  75€
  Usluga:
  Izlet
  Prevoz
  Autobus
  • Cenovnik

  • DATUM POLASKACENA ARANŽMANA
   OKTOBAR: petak 13.10.2023. .75 evra
   NOVEMBAR: nedelja 05.11.2023. SHOPPING WEEK75 evra
   NOVEMBAR: četvrtak 23.11.2023. BLACK FRIDAY75 evra
  • Program putovanja

  • 1.  DAN, BEOGRAD

   Polazak iz Beograda oko 21 h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14 h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 22 h sa SP (Sadović Petrol) pumpe na Temerinskoj raskrsnici kod Rodića – Temerinski put, prekoputa okretnice autobusa broj 5. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

   2. DAN, PARNDORF – BEOGRAD

   Dolazak u Parndorf. Slobodno vreme. Polazak iz Parndorfa oko 18 h. ZA POLAZAK 24.11. POSTOJI MOGUĆNOST KASNIJEG POLASKA, ZAVISNO OD RADNOG VREMENA PRODAVNICA SOBZIROM DA JE BLACK FRIDAY. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

   3. DAN, BEOGRAD

   Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. (Kraj programa.)

  • O destinaciji

  • Parndorf outlet se nalazi na auto-putu Budimpešta – Beč, na oko 30 km od Beča. Preko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igračaka i mnogo toga. Brendovi su na popustu 30-70 %. Radno vreme subotom do 18 časova.

  • Informacije i uslovi

  • CENA ARANŽMANA OBUHVATA

   • prevoz autobusom turističke klase (16-87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj. sklapanja Ugovora o putovanju
   • poseta tržnom centru Parndorf designer-outlet-parndorf.at
   • usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
   • troškove ogranizacije putovanja

   CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

   • putno zdravstveno osiguranje
   • individualne troškove – nepomenute usluge

   USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

   • Prilikom rezervacije plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
   • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznaćenim uslovima plaćanja.

   POPUSTI I DOPLATE:

   • dete do 12 godina – 35
   • doplata za dodatno sedište u autobusu – 35

   Program je rađen na bazi minimum 50 putnika
   U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je pet dana pre početka putovanja
   Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom
   Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržIštu
   Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
   Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
   Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije

  • Fakultativni izleti

  • Napomene

  • POSEBNE NAPOMENE

   • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
   • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj. sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
   • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
   • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
   • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
   • Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
   • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
   • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
   • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
   • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
   • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
   • Vreme u programima putovanja dato je po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
   • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
   • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
   • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
   • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
   • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

   OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

   Putnik može da podnese zahtev za reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto odredjeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS – TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imejl-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je Kolaković Milanka.

   POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

   Uz  objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI
   S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd  T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br.
   227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti
   organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim
   ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu
   garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE
   A.D.O BEOGRAD

   ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 86/2021, kategorija A.

  DATUM POLASKACENA ARANŽMANA
  OKTOBAR: petak 13.10.2023. .75 evra
  NOVEMBAR: nedelja 05.11.2023. SHOPPING WEEK75 evra
  NOVEMBAR: četvrtak 23.11.2023. BLACK FRIDAY75 evra

  1.  DAN, BEOGRAD

  Polazak iz Beograda oko 21 h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14 h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 22 h sa SP (Sadović Petrol) pumpe na Temerinskoj raskrsnici kod Rodića – Temerinski put, prekoputa okretnice autobusa broj 5. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

  2. DAN, PARNDORF – BEOGRAD

  Dolazak u Parndorf. Slobodno vreme. Polazak iz Parndorfa oko 18 h. ZA POLAZAK 24.11. POSTOJI MOGUĆNOST KASNIJEG POLASKA, ZAVISNO OD RADNOG VREMENA PRODAVNICA SOBZIROM DA JE BLACK FRIDAY. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

  3. DAN, BEOGRAD

  Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. (Kraj programa.)

  Parndorf outlet se nalazi na auto-putu Budimpešta – Beč, na oko 30 km od Beča. Preko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igračaka i mnogo toga. Brendovi su na popustu 30-70 %. Radno vreme subotom do 18 časova.

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA

  • prevoz autobusom turističke klase (16-87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj. sklapanja Ugovora o putovanju
  • poseta tržnom centru Parndorf designer-outlet-parndorf.at
  • usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
  • troškove ogranizacije putovanja

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

  • putno zdravstveno osiguranje
  • individualne troškove – nepomenute usluge

  USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

  • Prilikom rezervacije plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
  • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznaćenim uslovima plaćanja.

  POPUSTI I DOPLATE:

  • dete do 12 godina – 35
  • doplata za dodatno sedište u autobusu – 35

  Program je rađen na bazi minimum 50 putnika
  U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je pet dana pre početka putovanja
  Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom
  Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržIštu
  Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
  Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije

  POSEBNE NAPOMENE

  • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
  • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj. sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
  • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
  • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
  • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
  • Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
  • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
  • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
  • Vreme u programima putovanja dato je po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

  OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

  Putnik može da podnese zahtev za reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto odredjeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS – TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imejl-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je Kolaković Milanka.

  POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

  Uz  objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI
  S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd  T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br.
  227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti
  organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim
  ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu
  garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE
  A.D.O BEOGRAD

  ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 86/2021, kategorija A.