• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Wellness & spa / Srbija / Banja Vrdnik /

  Banja Vrdnik

  Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”,
  na nadmorskoj visini od 210m. Banja je udaljena od Beograda 80km, od Rume 20km. Banju karakteriše veliki broj
  termomineralnih izvora sa lekovitom vodom temperature 40°C koja je izvanredna za rehabilitaciju, posle različitih
  povreda.
  Specijalna bolnica za rehabilitaciju Termal 4* www.termal-vrdnik.com – sagrađena je na izvorištu lekovite termalne
  vode i nudi mogućnost oporavka uz vrhunski medicinski tim stručnjaka koji raspolažu najsavremenijom opremom i načinima
  rada. Raspolaže sa 96 soba: 6 jednokrevetnih, 18 dvokrevetnih, 68 trokrevetnih i 4 dvokrevetna apartmana. Svaka soba ima
  kupatilo, telefon, kablovsku televiziju, Wi-Fi internet. Mansardne sobe su klimatizovane. Svaki apartman ima kablovsku
  televiziju, Wi-Fi internet telefon, minibar, đakuzi i klima uređaj. Termal raspolaže sa dva restorana, aperitiv barom,
  kongresnom dvoranom kapaciteta 500 sedišta, otvorenim i zatvorenim bazenom…

  Cena:
  2.900 RSD
  Lokacija
  Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”,
  Medicinske indikacije
  Svi oblici reumatskih oboljenja, postoperativnvna i posttraumatska stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba, oboljenja perifernog centralnog motornog neurona, bolni sindromi, rekovales centna stanja, respiratorna i ginekološka oboljenja, migrenozna stanja, sportske povrede i opšte kondicioniranje.

  Banja Vrdnik

  Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”,
  na nadmorskoj visini od 210m. Banja je udaljena od Beograda 80 km, od Rume 20 km. Banju karakteriše veliki broj
  termomineralnih izvora sa lekovitom vodom temperature 40°C koja je izvanredna za rehabilitaciju, posle različitih
  povreda.

  Cena:
  2.900 RSD
  Lokacija
  Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”,
  Medicinske indikacije
  Svi oblici reumatskih oboljenja, postoperativnvna i posttraumatska stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba, oboljenja perifernog centralnog motornog neurona, bolni sindromi, rekovales centna stanja, respiratorna i ginekološka oboljenja, migrenozna stanja, sportske povrede i opšte kondicioniranje.
  • Smeštaj

  • Prikaz na mapi
   4/5
   Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”, na nadmorskoj visini od 210m. Banja je udaljena od Beograda 80km, od Rume 20km. Banju karakteriše veliki broj termomineralnih izvora sa lekovitom vodom temperature 40°C koja je izvanredna za rehabilitaciju, posle različitih povreda.Spacijalna bolnica za rehabilitaciju Termal 4* www.termal-vrdnik.com – sagrađena je na izvorištu lekovite termalne vode i nudi mogućnost oporavka uz vrhunski medicinski tim stručnjaka koji raspolažu najsavremenijom opremom i načinima rada. Raspolaže sa 96 soba: 6 jednokrevetnih, 18 dvokrevetnih, 68 trokrevetnih i 4 dvokrevetna apartmana. Svaka soba ima kupatilo, telefon, kablovsku televiziju, Wi-Fi internet. Mansardne sobe su klimatizovane. Svaki apartman ima kablovsku televiziju, Wi-Fi internet telefon, minibar, đakuzi i klima uređaj. Termal raspolaže sa dva restorana, aperitiv barom, kongresnom dvoranom kapaciteta 500 sedišta, otvorenim i zatvorenim bazenom…

   Cena od

   2.900 RSD

   (1/2, ND, 1 dan)

   Restoran
   Sportski sadržaj
   SKRAĆENI INFO
  • O destinaciji

  • Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”,
   na nadmorskoj visini od 210m. Banja je udaljena od Beograda 80km, od Rume 20km. Banju karakteriše veliki broj
   termomineralnih izvora sa lekovitom vodom temperature 40°C koja je izvanredna za rehabilitaciju, posle različitih
   povreda.
   Specijalna bolnica za rehabilitaciju Termal 4* www.termal-vrdnik.com – sagrađena je na izvorištu lekovite termalne
   vode i nudi mogućnost oporavka uz vrhunski medicinski tim stručnjaka koji raspolažu najsavremenijom opremom i načinima
   rada. Raspolaže sa 96 soba: 6 jednokrevetnih, 18 dvokrevetnih, 68 trokrevetnih i 4 dvokrevetna apartmana. Svaka soba ima
   kupatilo, telefon, kablovsku televiziju, Wi-Fi internet. Mansardne sobe su klimatizovane. Svaki apartman ima kablovsku
   televiziju, Wi-Fi internet telefon, minibar, đakuzi i klima uređaj. Termal raspolaže sa dva restorana, aperitiv barom,
   kongresnom dvoranom kapaciteta 500 sedišta, otvorenim i zatvorenim bazenom…

  • Mapa

  • Prevoz

  • Program putovanja

  • Uslovi i informacije

  • Napomene

  • OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
   – putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
   Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
   Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET- TA OMNITURS, Beograd,mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
   Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je Kolaković Milanka

   POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
   Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turistickog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd . T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrica štete od 30.000,00 eura za slucaj insolventnosti organizatora putovanja i za slucaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odredene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbedenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

   VAŽNE NAPOMENE:
   – putnici u smeštajne jedinice ulaze posle 14:00 h prvog dana boravka (po lokalnom vremenu), a iste napuštaju do 09:00 h poslednjeg dana boravka (po lokalnom vremenu).
   – peškiri nisu sastavni deo opreme svake smeštajne jedinice, kao ni sredstva za održavanje higijene u toku boravka gostiju.
   – predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice.
   – u slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestu u kojem je smeštajna jedinica, autobus će ostaviti putnike najbliže moguće od smeštajne jedinice.
   – organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
   – organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja-aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
   – na putovanje mogu da idu putnici koji poseduju ličnu kartu ili crveni biometrijski pasoš.
   – organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju Crne Gore.
   – putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
   – maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati ovrerenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
   – potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja.
   – za realizaciju putovanja neophodan je minimum od 50 prijavljenih putnika po planiranom polasku/po određenoj smeni.
   – first i last minute ponude – organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili smeštaj po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na naknadu, za razliku u ceni.
   – agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
   – u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
   – agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
   – agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
   – u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 50) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, transfere, izlete ili drugo).

   Uz objavljeni program putovanja važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglaseni sa YUTA stardadima i elementima koje regulise Zakon o turizmu.

  Prikaz na mapi
  4/5
  Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”, na nadmorskoj visini od 210m. Banja je udaljena od Beograda 80km, od Rume 20km. Banju karakteriše veliki broj termomineralnih izvora sa lekovitom vodom temperature 40°C koja je izvanredna za rehabilitaciju, posle različitih povreda.Spacijalna bolnica za rehabilitaciju Termal 4* www.termal-vrdnik.com – sagrađena je na izvorištu lekovite termalne vode i nudi mogućnost oporavka uz vrhunski medicinski tim stručnjaka koji raspolažu najsavremenijom opremom i načinima rada. Raspolaže sa 96 soba: 6 jednokrevetnih, 18 dvokrevetnih, 68 trokrevetnih i 4 dvokrevetna apartmana. Svaka soba ima kupatilo, telefon, kablovsku televiziju, Wi-Fi internet. Mansardne sobe su klimatizovane. Svaki apartman ima kablovsku televiziju, Wi-Fi internet telefon, minibar, đakuzi i klima uređaj. Termal raspolaže sa dva restorana, aperitiv barom, kongresnom dvoranom kapaciteta 500 sedišta, otvorenim i zatvorenim bazenom…

  Cena od

  2.900 RSD

  (1/2, ND, 1 dan)

  Restoran
  Sportski sadržaj
  SKRAĆENI INFO

  Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore i u sastavu je Nacionalnog parka “Fruška gora”,
  na nadmorskoj visini od 210m. Banja je udaljena od Beograda 80km, od Rume 20km. Banju karakteriše veliki broj
  termomineralnih izvora sa lekovitom vodom temperature 40°C koja je izvanredna za rehabilitaciju, posle različitih
  povreda.
  Specijalna bolnica za rehabilitaciju Termal 4* www.termal-vrdnik.com – sagrađena je na izvorištu lekovite termalne
  vode i nudi mogućnost oporavka uz vrhunski medicinski tim stručnjaka koji raspolažu najsavremenijom opremom i načinima
  rada. Raspolaže sa 96 soba: 6 jednokrevetnih, 18 dvokrevetnih, 68 trokrevetnih i 4 dvokrevetna apartmana. Svaka soba ima
  kupatilo, telefon, kablovsku televiziju, Wi-Fi internet. Mansardne sobe su klimatizovane. Svaki apartman ima kablovsku
  televiziju, Wi-Fi internet telefon, minibar, đakuzi i klima uređaj. Termal raspolaže sa dva restorana, aperitiv barom,
  kongresnom dvoranom kapaciteta 500 sedišta, otvorenim i zatvorenim bazenom…

  OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
  – putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
  Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
  Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET- TA OMNITURS, Beograd,mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
  Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je Kolaković Milanka

  POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
  Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turistickog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd . T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrica štete od 30.000,00 eura za slucaj insolventnosti organizatora putovanja i za slucaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odredene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbedenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

  VAŽNE NAPOMENE:
  – putnici u smeštajne jedinice ulaze posle 14:00 h prvog dana boravka (po lokalnom vremenu), a iste napuštaju do 09:00 h poslednjeg dana boravka (po lokalnom vremenu).
  – peškiri nisu sastavni deo opreme svake smeštajne jedinice, kao ni sredstva za održavanje higijene u toku boravka gostiju.
  – predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice.
  – u slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestu u kojem je smeštajna jedinica, autobus će ostaviti putnike najbliže moguće od smeštajne jedinice.
  – organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
  – organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja-aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
  – na putovanje mogu da idu putnici koji poseduju ličnu kartu ili crveni biometrijski pasoš.
  – organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju Crne Gore.
  – putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
  – maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati ovrerenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
  – potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja.
  – za realizaciju putovanja neophodan je minimum od 50 prijavljenih putnika po planiranom polasku/po određenoj smeni.
  – first i last minute ponude – organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili smeštaj po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na naknadu, za razliku u ceni.
  – agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
  – u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  – agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
  – agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
  – u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 50) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, transfere, izlete ili drugo).

  Uz objavljeni program putovanja važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglaseni sa YUTA stardadima i elementima koje regulise Zakon o turizmu.

  0

  Povratak na vrh