• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Hotel Grand

  HOTEL GRAND *** nalazi se u centru Krupnja okružen predivnim parkom i na samo 130 km od Novog Sada i Beograda. Raspolaže sa 250 ležaja u sobama sa kupatilom. Moderan restoran sa 250 mesta otkriva sve tajne domaće kuhinje. Hotel raspolaže sa spa centrom: velikim bazenom, đakuzi kadom, parnim kupatilom, saunom i prostorom za masažu, što je još jedan od razloga da ne propustite ovu jedinstvenu priliku.

  Cena:
  18.000RSD
  Polasci:
  31.12.2022 - 02.01.2023
  Dana (noćenja):
  3 dana / 2 noćenja
  Prevoz:
  Autobus
  Smeštaj:
  Pun Pansion
  • Cenovnik

  • TerminCena aranžmana po osobi
   31.12.2022 – 02.01.202318.800 RSD
  • Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA:

   1. DAN, 31.12.2022.

   Polazak iz Novog Sada u 11 h sa želežničke stanice (parking kod stare lokomotive). Usputni obilazak istorijskih znamenitosti. Dolazak u hotel i smeštaj u kasnim popodnevnim satima. Priprema za doček Nove godine.

   Ulazak u svečanu salu u 20 h. Početak programa za doček .Svečana večera uz bogat muzički program, konzumiranje domaćeg pića u neograničenim količinama. Noćenje.

   2. DAN, 01.01 2023.

   Doručak.Posle doručka, oko 11 h polazak grupe iz hotela/smeštaja na izlet do Dobropotočke crkve, a zatim povratak u hotel. Na terasi hotela priprema tradicionalnog ručka. Švedski sto (svinjokolj, priprema čvaraka, kobasica, roštilja) sa konzumacijom kuvanog vina i rakije uz muziku. Nakon ručka slobodno vreme za odmor i pripremu za reprizu Nove godine. Dolazak u svečanu salu oko 21h i početak večere sa muzičkim programom. Noćenje.

   3. DAN, 02.01.2023.

   Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za razgledanje i slobodne aktivnosti. Nakon slobodnih aktivnosti napuštanje hotela. (Kraj programa)

  • O destinaciji

  • KRUPANJ se nalazi u zapadnom delu Srbije, poznatom od davnina kao Rađevina. Okružen je očuvanom prirodnom sredinom, kao i brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. Krupanj ima odlike vazdušne banje zbog čistog planinskog vazduha i zdrave domaće hrane.

   SPA HOTEL „GRAND“ *** nalazi se u centru Krupnja okružen predivnim parkom i na samo 130 km od Novog Sada i Beograda. Raspolaže sa 250 ležaja u sobama sa kupatilom. Moderan restoran sa 250 mesta otkriva sve tajne domaće kuhinje. Hotel raspolaže sa spa centrom: velikim bazenom, đakuzi kadom, parnim kupatilom, saunom i prostorom za masažu, što je još jedan od razloga da ne propustite ovu jedinstvenu priliku.

  • Informacije i uslovi

  • CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

   • usluga jednog punog pansiona (doručak, ručak, večera) i jednog polupansiona (večera, doručak) u hotelu „Grand“ *** Krupanj
   • 12 – svečana novogodišnja večera uz muzički program i neograničeno piće
   • 01 – doručak, ručak (švedski sto – na terasi hotela uz neograničenu konzumaciju pripremljene hrane i pića), večera
   • 01 – doručak
   • Uključeno korišćenje bazena i spa centra (sauna, parno kupatilo i džakuzi kada)
   • organizacioni i drugi troškovi agencije
   • organizovano čuvanje dece

   CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

   • Agencija za putnike iz Novog Sada i Beograda organizuje autobuski prevoz. Cena povratne karte je 2.000,00 dinara po osobi
   • Novi Sad – Železnička stanica kod Lokomotive u 11 h
   • Beograd – biće naknadno određeno mesto polaska
   • Boravišna taksa od 120 RSD po osobi po danu, osiguranje 10,00 RSD plaća se po dolasku na recepciju
   • doplataza 1/1 sobu je 8.000,00 RSD
   • Spa centar (sauna, parno kupatilo, zatvoreni bazen i prostor za masažu)

   NAĆIN PLAĆANJA:

   • 40% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pred put (gotovinski ili platnim karticama VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja)
   • Za decu od 2 do 12 godina cena se umanjuje za 50 % (na zajedničkom ležaju)
   • Za decu od 0 do 2 godine – gratis! (na zajedničkom ležaju)

   NAPOMENA:

   • Ukoliko se aranžžman produži, doplata po danu za uslugu punog pansiona je 4.000,00 RSD
   • Doček Nove godine sa svečanom večerom uz muzički program bez smeštaja: 4.000,00 RSD
  • Fakultativni izleti

  • Napomene

  •  NAPOMENE:

   Prilikom prijave imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta, koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove zbog netačno prijavljenih podataka putnika.
   • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Program putovanja, kao i Opšte uslove putovanja, jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezuju za obe ugovorene strane.

   • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
   • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
    • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
    • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja. agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odreĊenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
    • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
    gencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slućaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
    • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije. OMNI S PLUS DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke organizacije prema državi i njihovim uslovima kategorizacije. za putnike koji poseduju crveni biometriski pasos Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je naveden u oviru tačke način plaćanja. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo za drugog je hladno i slično. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĊu putnicima i osećaj kolektivizma.
   • ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.

   OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

   Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija: OMNI S PLUS – TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imail-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge: Kolaković Milanka.

   POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

   Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“  Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. Kategorija A od 08.12.2021, uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 50.000,00 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0107/2020. od 16.11.2021 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na imejl-adresu: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu bankarsku garanciju br. 285- 1006230003836-23 od 02.06.2021. godine ugovorenu sa SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD.

   ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd, Licenca OTP br. 227/2021. Kat. A

  TerminCena aranžmana po osobi
  31.12.2022 – 02.01.202318.800 RSD

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1. DAN, 31.12.2022.

  Polazak iz Novog Sada u 11 h sa želežničke stanice (parking kod stare lokomotive). Usputni obilazak istorijskih znamenitosti. Dolazak u hotel i smeštaj u kasnim popodnevnim satima. Priprema za doček Nove godine.

  Ulazak u svečanu salu u 20 h. Početak programa za doček .Svečana večera uz bogat muzički program, konzumiranje domaćeg pića u neograničenim količinama. Noćenje.

  2. DAN, 01.01 2023.

  Doručak.Posle doručka, oko 11 h polazak grupe iz hotela/smeštaja na izlet do Dobropotočke crkve, a zatim povratak u hotel. Na terasi hotela priprema tradicionalnog ručka. Švedski sto (svinjokolj, priprema čvaraka, kobasica, roštilja) sa konzumacijom kuvanog vina i rakije uz muziku. Nakon ručka slobodno vreme za odmor i pripremu za reprizu Nove godine. Dolazak u svečanu salu oko 21h i početak večere sa muzičkim programom. Noćenje.

  3. DAN, 02.01.2023.

  Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za razgledanje i slobodne aktivnosti. Nakon slobodnih aktivnosti napuštanje hotela. (Kraj programa)

  KRUPANJ se nalazi u zapadnom delu Srbije, poznatom od davnina kao Rađevina. Okružen je očuvanom prirodnom sredinom, kao i brojnim kulturno-istorijskim spomenicima. Krupanj ima odlike vazdušne banje zbog čistog planinskog vazduha i zdrave domaće hrane.

  SPA HOTEL „GRAND“ *** nalazi se u centru Krupnja okružen predivnim parkom i na samo 130 km od Novog Sada i Beograda. Raspolaže sa 250 ležaja u sobama sa kupatilom. Moderan restoran sa 250 mesta otkriva sve tajne domaće kuhinje. Hotel raspolaže sa spa centrom: velikim bazenom, đakuzi kadom, parnim kupatilom, saunom i prostorom za masažu, što je još jedan od razloga da ne propustite ovu jedinstvenu priliku.

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • usluga jednog punog pansiona (doručak, ručak, večera) i jednog polupansiona (večera, doručak) u hotelu „Grand“ *** Krupanj
  • 12 – svečana novogodišnja večera uz muzički program i neograničeno piće
  • 01 – doručak, ručak (švedski sto – na terasi hotela uz neograničenu konzumaciju pripremljene hrane i pića), večera
  • 01 – doručak
  • Uključeno korišćenje bazena i spa centra (sauna, parno kupatilo i džakuzi kada)
  • organizacioni i drugi troškovi agencije
  • organizovano čuvanje dece

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Agencija za putnike iz Novog Sada i Beograda organizuje autobuski prevoz. Cena povratne karte je 2.000,00 dinara po osobi
  • Novi Sad – Železnička stanica kod Lokomotive u 11 h
  • Beograd – biće naknadno određeno mesto polaska
  • Boravišna taksa od 120 RSD po osobi po danu, osiguranje 10,00 RSD plaća se po dolasku na recepciju
  • doplataza 1/1 sobu je 8.000,00 RSD
  • Spa centar (sauna, parno kupatilo, zatvoreni bazen i prostor za masažu)

  NAĆIN PLAĆANJA:

  • 40% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pred put (gotovinski ili platnim karticama VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja)
  • Za decu od 2 do 12 godina cena se umanjuje za 50 % (na zajedničkom ležaju)
  • Za decu od 0 do 2 godine – gratis! (na zajedničkom ležaju)

  NAPOMENA:

  • Ukoliko se aranžžman produži, doplata po danu za uslugu punog pansiona je 4.000,00 RSD
  • Doček Nove godine sa svečanom večerom uz muzički program bez smeštaja: 4.000,00 RSD

   NAPOMENE:

  Prilikom prijave imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta, koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove zbog netačno prijavljenih podataka putnika.
  • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Program putovanja, kao i Opšte uslove putovanja, jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezuju za obe ugovorene strane.

  • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
  • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
   • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
   • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja. agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odreĊenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
   • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
   gencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slućaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
   • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije. OMNI S PLUS DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke organizacije prema državi i njihovim uslovima kategorizacije. za putnike koji poseduju crveni biometriski pasos Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je naveden u oviru tačke način plaćanja. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo za drugog je hladno i slično. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĊu putnicima i osećaj kolektivizma.
  • ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.

  OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

  Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija: OMNI S PLUS – TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imail-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge: Kolaković Milanka.

  POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

  Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“  Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. Kategorija A od 08.12.2021, uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 50.000,00 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0107/2020. od 16.11.2021 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na imejl-adresu: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu bankarsku garanciju br. 285- 1006230003836-23 od 02.06.2021. godine ugovorenu sa SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD.

  ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd, Licenca OTP br. 227/2021. Kat. A

  0

  Povratak na vrh