Nova godina - Italija - Venecija


VENECIJA sa posetom Veroni - Sirmioneu, Vićenci - Padovi - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Venecija
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 88 €

5 dana / 2 noćenja


Autobusom - 5 dana / 2 noćenja
Termini putovanja Hotel Redovna cena Specijalna cena *
29.12.-02.01.2020
3*(NOVA GODINA)
98 eura
88 eura

* Specijalna cena se odnosi na prvih 35 prijavljenih putnika po terminu. Za sve ostale koji se prijavljuju nakog toga, primenjuje se redovna cena iz tabele.
 (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate)

Cenovnik broj 1 od 30.08.2019

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 18.00 h sa sastankom putnika 17.30 h. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA - LIDO DI JESOLO
Dolazak do luke Punta Sabione. Vožnja brodom do Venecije i organizovano razgledanje grada: kanal Grande, most uzdaha, most Rialto, Duždeva palata, Trg Sv.Marka, crkva Sv.Marka, šetnja ulicama duž kanala. Slobodno vreme za šetnju.U dogovoreno vreme povratak brodom u luku, i polazak autobusom do mesta Lido Di Jesolo. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan LIDO DI JESOLO – VERONA-SIRMIONE - LIDO DI JESOLO
Doručak. Nakon doručka fakultativni polazak za Veronu i Sirmione. Verona je grad bogate istorije, poznat po rimskoj areni iz prvog veka. Obilazak Julijine kuće, Trg Bra, Arena, Via Mazzini, piazza Erbe, Trg Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju.... Nastavak puta ka Sirmioneu koji se nalazi na jezeru Lago di Garda. Posetićemo dvorac Skalidjerijevih, kuću Marije Kalas i uživati u najboljem sladoledu u Italiji (Gelato). Slobodno vreme za individualnu šetnju Iuživa u ovom živopisnom gradiću na obali prelepog jezera. Povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.

4. dan LIDO DI JESOLO – VICENCA -PADOVA - LIDO DI JESOLO
Dorucak. Nakon doručka napuštanje hotela. Fakultativni izlet u Padovu i Vićencu. Dolazak u Padovu, obilazak grada: Trg Prato dela Vale (jedan od najlepših u Italiji), IL Santo-Bazilika Sv. Antuna, Palacao Radjone-gradska većnica, Krstionica, Caffe Pedroki (u njemu su svojevremeno kafu pili Balzak i Lord Bajron).Slobodno vreme. Nastavak puta ka Vićenci.Vićenca je prelep univerzitetski gradić sa 23 građevine Andrea Palladia. Ovaj prelepi grad sa svojim skladnim ulicama i prelepom arhitekturom će vas oduševiti i ostaviti bez daha. Obilazak grada čuvenog Andrea Paladia: Bazilika Paladijana, Teatro Olimpiko, Crkva Santa Marija dela Corona u kojoj je i sahranjen čuveni arhitekta Paladio. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Lido Di Jesolo u večernjim časovima po putnike koji nisu išli na izlet. Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.

5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u prepodnevnim časovima.ARANŽMAN OBUHVATA:
- prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klimom
- smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontitentalni-samoposluživanje) u hotelu 3* u Lido di Jesolu (ili okolini) u 1/2 i 1/2+1 sobama.
- razgledanje grada prema programu putovanja
- usluga predstavnika agencije/vodiča,
- troškove realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- fakultativne izlete
- povratnu kartu za brod u Veneciji 15 eur po osobi
- međunarodno putno zdravstveno osiguranje
- individualne troškove putnika
- ulaznice za posetu muzejima.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izrazene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu 45 eurNAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje.
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Smestaj u nekom od sledecih hotela: Hotel Moderno, Hotel San Remo, San Marco ili neki drugi hotel kategorizacije 3* u Lido di Jesolu ili okolini. * U toku letnjih meseci (maj-oktobar) i periodu Karnevala, Uskrsa, 01.maja, noćenja neće biti u Lidu, biće u mestima: Noventa di Piave, Oderzo, Conegliano, Brugnera, Zane ....

Smestaj u datim hotelima ili slicnim ( iste kategorije i iste ili slicne lokacije)
FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.
Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.
Cene fakultativnih izleta:
- Organizovan odlazak na obilazak Verone i Sirmione 25 eur
- Izlet u Vićencu i Padovu 20 eur
Paket fakultativnih izleta (za uplate prilikom rezervacije) za oba izleta je 40 eura

NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.
• raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

Cenovnik broj 1 od 30.08.2019