Italija - Venecija - autobusom


VENECIJA sa posetom Veroni i Vićenci


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Venecija
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 49 €

4 dana / 1 noćenje


Termini putovanja Hotel Cena aranžmana
Specijalna cena *
05.10.-08.10.2018
3*
65
49
09.11.-12.11.2018
3*
65
49

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 putnika po terminu. Nakon toga se primenjuje regularna cena kao u tabeli
     (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan POLAZAK
Polazak sa “Lastinog” parkinga, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš, (odlukom sekretarijata za saobraćaj gradske uprave o mestu polaska autobusa za sve vanlinijske prevoze i turističke polaske)u večernjim časovima (18 h). Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i granicnih formalnosti.
2. dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA - LIDO DI JESOLO
Dolazak do luke Punta Sabione.Vožnja brodom do Venecije i pesacko razgledanje grada: kanal Grande, most uzdaha, most Rialto, Duždeva palata, Trg Sv.Marka, crkva Sv.Marka, šetnja ulicama duž kanala…Slobodno vreme za šetnju i uživanje. Povratak brodicem u luku.i odlazak autobusom u Lido Di Jesolo,Noventa di Piave ili Oderzo... Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan LIDO DI JESOLO – VERONA-VICENCA - LIDO DI JESOLO
Dorucak. Posle doručka fakultativni polazak za Veronu i Vićencu. Verona je grad bogate istorije, poznat po rimskoj areni iz prvog veka. Posetićete Julijinu kuću , Trg Bra, Arena, Via Mazzini, piazza Erbe, Trg Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju.... Polazak za Vićencu. Vićenca je prelep univerzitetski gradic sa 23 građevine Andrea Palladia. Ovaj prelepi grad sa svojim skladnim ulicama i prelepom arhitekturom ce vas oduševiti i jednostavno ostaviti bez daha. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u večernjim časovima po putnike koji nisu išli na izlet. Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.
4. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. (Kraj usluge)

ARANŽMAN OBUHVATA:
 prevoz komfornim turističkim autobusom prema programu putovanja,
 smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontitentalni-samoposluživanje) u hotelu 3* u Lido di Jesolu (ili okolini) u dvokrevetnim sobama ili okolini. Hotel Moderno, Hotel San Remo, San Marco ili hotel kategorizacije 3* u Lido di Jesolu.
 razgledanje grada prema programu putovanja
 usluga predstavnika agencije-vodiča,
 troškove realizacije programa
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
 Fakultativne izlete-organizovan odlazak na obilazak Verone i Sirmione -25 eura
 Fakultativni izlet u Vicencu i Padovu -20 eura
 Paket izleta Verona, Sirmione, Vicenca I Padova je -40 eura.(minimum 30 prijavljenih putnika).
 povratnu kartu za brodić u Veneciji-15 eura
 međunarodno zdravstveno osiguranje -4 eura
 individualne troškove putnika
 ulaznice za posetu muzejima.
DOPLATE:
 Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 40 evra na cenu aranžmana - rezervacija se radi isključivo na upit
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
• U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA)
POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu - 40€
OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A OMNITURS, licenca OTP 235/2010 od 11.02.2010. godine
Cenovnik broj 1 od 25.04.2018


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
-HOTELI U LIDO DI JESOLO 3* )usluga na bazi nocenja sa doruckom/ Moderno, San Remo, San Marco (ili sličan - iste kategorije i približne lokacije)
(Zvanična potvrda hotela u kom ce biti obezbedjen smestaj na bazi navedene usluge, dobija se najranije 2 dana pred polazak. U smestajne objekte se ulazi prvog dana posle 14 h, a napustaju se poslednjeg dana u 9,00h. U pojedinim smestajnim objektima treci i cetvrti lezaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog lezaja zavise od smestajnih objekata, može biti sofa na razvlacenje ili kao klasican krevet).
Fakultativni izleti-organizovan odlazak na obilazak Verone i Sirmione -25 eura
Fakultativni izlet u Vicencu i Padovu -20 eura
Paket izleta Verona, Sirmione, Vicenca I Padova je -40 eura.(minimum 30 prijavljenih putnika).
povratna karta za brodić u Veneciji-15 eura
NAPOMENE:
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
• Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo , tople i hladne napitke.
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 40 putnika da bi se isti realizovali.
• U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa
• ROK ZA PRIJAVU JE 7 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA