Italija - Venecija - autobusom


VENECIJA sa posetom Veroni i Vićenci


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Venecija
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 49 €

4 dana / 1 noćenje


Termini putovanja Hotel Cena aranžmana
Specijalna cena *
09.11.-12.11.2018
3*
65
49

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 putnika po terminu. Nakon toga se primenjuje regularna cena kao u tabeli
     (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 18 h. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA - LIDO DI JESOLO
Dolazak do luke Punta Sabione.Vožnja brodom do Venecije i organizovano razgledanje grada: kanal Grande, most uzdaha, most Rialto, Duždeva palata, Trg Sv.Marka, crkva Sv.Marka, šetnja ulicama duž kanala…Slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme povratak brodom u luku, i polazak autobusom do mesta Lido Di Jesolo,Noventa di Piave ... Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan LIDO DI JESOLO – VERONA-VICENCA - LIDO DI JESOLO
Doručak. Nakon doručka, fakultativni polazak za Veronu i Vićencu. Verona je grad bogate istorije, poznat po rimskoj areni iz prvog veka. Obilazak Julijine kuće, Trg Bra, Arena, Via Mazzini, piazza Erbe, Trg Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju.... Polazak za Vićencu. Vićenca je prelep univerzitetski gradić sa 23 građevine Andrea Palladia. Ovaj prelepi grad sa svojim skladnim ulicama i prelepom arhitekturom ce vas oduševiti i jednostavno ostaviti bez daha. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u večernjim časovima po putnike koji nisu išli na izlet. Polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.

4. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd na turistički terminal u prepodnevnim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klimom
 smeštaj na bazi jednog noćenja sa doručkom(kontinetalni samoposliživanje) u hotelu 3* u 1/2 i 1/ 2 +1 sobama u Lido di Jesolu ili okolini Noventi di Piave …
 razgledanje grada prema programu putovanja
 usluga predstavnika agencije/vodiča,
 troškove realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 fakultativne izlete
 ulaznice za posete Muzejima
 povratnu karta za brod za Veneciji 15 eur po osobi
 međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 individualne troškove putnika

PUTNO – ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

Omniturs je za svoje putnike obezbedio ponudu za neophodno putno – zdravstveno osiguranje , kao ponudu za polisu osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima osiguravajuće kompanije, sa svim neophodnim informacijama i tarifama.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cene su izrazene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledecim uslovima:
• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

POPUSTI I DOPLATE:

• doplata za jednokrevetnu sobu 40 eur

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A OMNITURS, licenca OTP 235/2010 od 11.02.2010. godine
Cenovnik broj 1 od 25.04.2018


-HOTELI U LIDO DI JESOLO 3* )usluga na bazi nocenja sa doruckom/ Moderno, San Remo, San Marco (ili sličan - iste kategorije i približne lokacije)
(Zvanična potvrda hotela u kom ce biti obezbedjen smestaj na bazi navedene usluge, dobija se najranije 2 dana pred polazak. U smestajne objekte se ulazi prvog dana posle 14 h, a napustaju se poslednjeg dana u 9,00h. U pojedinim smestajnim objektima treci i cetvrti lezaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog lezaja zavise od smestajnih objekata, može biti sofa na razvlacenje ili kao klasican krevet).

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. Smestaj u nekom od sledecih hotela: Hotel Moderno, Hotel San Remo, San Marco ili neki drugi hotel kategorizacije 3* u Lido di Jesolu ili okolini.
FAKULTATIVNI IZLETI:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti. Cene fakultativnih izleta:
obilazak Verone i Vićence 20 eur po osobi

NAPOMENE:

• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Francuske.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.
• raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN.