Salcburg-Minhen-Pariz-Beč
Salcburg-Minhen-Pariz-Beč


 • Program:
 • Termin:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Salcburg-Minhen-Pariz-Beč
 • 31.03. - 07.04.2018
 • 4 noćenja sa doručkom
 • Hotel 3*
 • Autobus
Cena: 209 €  Program br. 3 od 12.02.2018.
Postavite pitanje

ARANŽMAN OBUHVATA:

-Prevoz turističkim autobusima (audio/video oprema, klima, WC) na navedenim relacijama, sve putarine, takse i parkinge u zemlji i inostranstvu

-Smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama u hotelima sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom

-Razgledanja prema programu

-Usluge stručnog turističkog vodiča

-Troškove organizacije putovanja

 

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-Medjunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €): do 19 godina - 500,00 din, od 19 do 75 godina - 850,00 din

-Fakultativne izlete i ulaznice

-Individualne troškove

DOPLATE:

-Doplata za 1/1 sobu iznosi 50% od cene aranžmana

NAČIN PLAĆANJA: Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarima, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Addiko Bank a.d. za efektivu, na dan uplate, u skladu sa sledećim uslovima:
- 30% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak u mesečnim ratama, tako da aranžman bude isplaćen najkasnije 15 dana pre datuma početka korišćenja usluge
- uplata kompletne cene rezervisanog smeštaja i prevoza prilikom rezervacije
- platnim karticama (VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja
- 30%  od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak čekovima građana u jednakim mesečnim ratama do 20.04. 2018. godine – bez uvećanja, koji se deponuju odmah prilikom potpisivanja ugovora o putovanju.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. 
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS  
i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu  OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

OPSTE NAPOMENE I UPUTSTVA:

 1. U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni dorucak – manji izbor slatkih namirnica.
 1. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Agencija će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste.
 2. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking,  mini-bar, TV, klima uređaj...)
 3. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Luksim ne može imati uticaja.
 4. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 5. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine  trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 6. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 7. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 8. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade,  usled gužvi na granicama, gužvi u saobraćaju...)
 9. Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
 10. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih troskova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.
 1. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 2. Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 3. Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.
 4. Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.
 5. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
 6. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 7. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
 8. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
 9. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
 10. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

 

 1. VAŽNO-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
 2. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 3. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 4. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja kao i izmene programa putovanja usled promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika,  spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.
 5. Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
I Dan 31.03: Beograd - Salcburg

Polazak iz Beograda u 20:00 časova sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju.

II dan 01.04: Salcburg

Dolazak u jutarnjim časovima u Salzburg, rodni grad čuvenog Mozarta, koji u današnje vreme posete milioni turista godišnje. Po dolasku, razgledanje grada nastavićemo peške jer centralno jezgro grada nije moguće obići autobusom što daje posebnu draž. Peške ćemo obići: Katedralu, Glokenšpil, Nadbiskupsku platu, Mocartovu rodnu kuću, Mirabel dvorac i vrt... Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.

III Dan 02.04: Salcburg – Minhen - Pariz

Doručak. Nakon doručka oko 10.00h , nastavak putovanja prema Minhenu. Nakon dolaska odlazak u razgledanje grada. Glavni grad najbogatije pokrajne Bayern ima mnogo toga da ponudi: čuvenu gradsku kuću na Marienplacu, Bogorodičinu crkvu sa dva tornja, Rezidencijalnu palatu, Bavarski Parlament, Operu, Odeon plac, Engleske parkove, Asam crkvu (remek delo rokokoa)...svašta za oko i ponešto za dušu: čuvene minhenske pivnice gde se pije najbolje pivo uz kolenice i bele pivske kobasice. Puni utisaka oko 20:00h nastavljamo put ka Parizu.

IV Dan 03.04: Pariz – Diznilend

Dolazak u Pariz/Diznilend oko 10:00h. Celodnevni boravak u Diznilendu. Oko 20.00 odlazak u hotel. Noćenje.

V Dan 04.04: Pariz

Doručak. Nakon doručka oko 10.00h panoramskog razgledanja grada autobusom nastavićemo razgledanje laganom šetnjom srcem Pariza. Od Trijumfalne kapije,niz Jelisejska polja (pored čuvenog Lida,prestižnih auto salona i prodavnica,parfimerije Sefora...) stićićemo do Velike i Male palate, preći Senu preko zlatnog Aleksandrovog osta,videti Dom Invalida i završiti šetnju na prelepom trgu Konkord. U popodnevnim časovima obićićemo Luksemburšku palatu i park, zatim Pantenon, prošetati pored čuvene Sorbone, obići Latinsku četvrt, posetićemo Notre Dame, zatim Hotel de Vil, prošetati avenijom Rivoli i šetnju završiti na trgu Bobur. Razgledanje Parizanastavićemo na Montmatru. Nadaleko čuveno boemsku četvrt obićićemo bez ikakve žurbe i uživati u predivnom pogledu da Pariz obići baziliku Sv.Srca, uživati na trgu Tetr, uživati u prelepom pogledu na usnuli Pariz i shvatiti zašto ga zovu gradom svetlosti. Uz muziciranje uličnih svirača i muziku iz kafea uzduž naše rute, laganom šetnjom spustićemo se do Pigala i Mulen ruža. Povratak u hotel. Noćenje.

VI Dan 05.04: Pariz

Doručak. Nakon doručka oko 10:00h, odlazak u dvorac Versaj, obilazak letnje rezidencije Burbonjaca - zlatne palate Luja XIV. Nakon obilaska dvorca koji je bio inspiracija mnogim evropskim vladarima, bez daha će vas ostaviti parkovi, lavirinti, fontane i jezera Versaja. Za one malo upornije i željne šetnje negde u parkovima skrivaju se Veliki i Mali Trijanon. Nakon razgledanja Versaja predviđen je odlazak na Ajfelov tornj, odakle ćete moći da vidite Pariz kao na dlanu, au večernjim časovima i da shvatite zašto ga zovu gradom svetlosti. Opuštanje uz francuske šansone je ostavljeno za kraj, noćno krstarenje Senom će Vam omogućiti da vidite Parizu iz sasvim drugog ugla. Slobodno veče. Noćenje.

VII Dan 06.04: Pariz - Beč

Doručak. Nakon doručka oko 10:00h, odlazak u muzej Luvr. U popodnevnim časovima obićićemo Luksemburšku palatu i park, zatim Pantenon, prošetati pored čuvene Sorbone, obići Latinsku četvrt, posetićemo Notre Dame, zatim Hotel de Vil, prošetati avenijom Rivoli i šetnju završiti na trgu Bobur. Slobodno vreme do polaska za Beč. Noćna vožnja.

VIII Dan 07.04: Beč – Beograd

Dolazak u Beč oko 10.00 uz zadržavanje zbog tehničke pauze (cca 9 sati). Panoramsko razgledanje grada, Hofburg, Parlament, Gradska kuća,Pozorište, Opera, ulicu Marijahilfer i Kertner, Uranija... Povratak za Beograd. Dolazak u Beograd posle ponoći.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

• KRSTARENJE SENOM - 15 €
• DVORAC VERSAJ - 30 €
• LUVR - 20 €
• AJFELOV TORANJ (II nivo) - 15 €
• DIZNILEND - 60 €
• PAKET 1 (VERSAJ + LUVR) = 45€
• PAKET 2 (AJFELOV TORANJ + KRSTARENJE SENOM) = 25 €
• PAKET 1 i 2 = 65 €
• PAKET 1 i 2 + Diznilend:
Deca od 2 do 12 godina: 100 €
Deca od 12 do 18 godina = 105 €
Odrasli: 125 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum broj putnika koji je neophodan za realizaciju fakultativnih izleta je 30. Izleti se mogu realizovati i sa manjim brojem putnika ali uz korekciju cena.

SMEŠTAJ:

• Smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama u hotelima sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom i to:
Salzburg - 1 noćenje/doručak (doručak - švedski sto) u hotelu „Oekotel Salzburg“ www.oekotel.com
Pariz - 3 noćenja/doručak (doručak - kontinentalni švedski sto) u hotelu „Kyriad Le Blanc Mesni www.kyriad.com/en/hotels/kyriad-le-blanc-mesnil