Ohrid - leto 2022. - Hoteli


Ohrid spada u najlepše i najpoznatije odmaralište u Makedoniji. Smatra se najatraktivnijim gradom, muzejom na otvorenom i centrom pravoslavne duhovnosti. Ohridsko jezero spada u jedno od najčistijih u Evropi, sa više vrsta flore i faune. Zbog svega toga, Ohrid kao i jezero sa svojim kulturnim i prirodnim bogatstvom su pod zastitom UNESCO-a od 1980.god. U njemu je osnovan prvi univerzitet na Balkanu. Poznat po slovenskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu. Na obali jezera nalazi se preko 30 crkava, među kojima je i najstariji slovenski manastir, Sveti Pantelejmon. Najznačajnije znamenitosti su Ohridska tvrđava, Crkva Svete Sofije, sagradjena na temeljima rane hrišćanske bazilike, Galerija Ohridskih ikona, Crkva Svetog Klimenta, Crkva Svetog Nauma, i po mnogima najlepša, Crkva Svetog Jovana, na samoj litici jezera. U njoj je Vladika Nikolaj bio Protojerej, gde je i nastao Ohridski prolog, Zapisi s jezera i druga dela. Nacionalni muzej čuva kolekciju grčkih i slovenskih ikona i rukopisa. Kolekcija sa više od 800 ikona u vizantijskom stilu, po vrednosti je druga u svetu, odmah iza one u moskovskoj Tretjakovskoj galeriji. Danas je moderan turistički centar, sa velikim brojem ugostiteljskih objekata i najkvalitetnijim smeštajem koji smo izabrali za Vaš odmor. Brojni su nacionalni i specijalizovani restorani, kafici, diskoteke, što će Vaš odmor učiniti još zabavnijim.


HOTEL Tip sobe /  STUDIO-APP
Usluga
01.01. - 31.03.
01.11. - 31.12

01.04.-30.06.
01.09.-31.10.

01.07. - 31.08.

Čingo 3* 
1/2 + 1 soba
BB

145

145

175

1/2 + 1 soba
HB

205

205

215

Sileks 4*
1/2 + 1 soba
BB

275

275

275

1/2 + 1 soba
HB

320

320

320

Belvedere 4*
1/2 + 1 soba
BB

239

252

265

1/2 + 1 soba
HB

289

302

315

Bellevue 4*

1/2

BB

300

300

320

1/2

HB

340

340

355

1/3

BB

265

265

295

1/3

HB

300

300

320

Metropol 4*

1/2

BB

285

285

300

1/2

HB

320

320

335

1/3

BB

265

265

275

1/3

HB

295

295

310

smene  su subotom, cene su po osobi na bazi 7 noći izabrane usluge  izražene su u evrima

plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate


HOTEL
SOBE
USLUGA

Maj/Jun

Jul/Avgust

1/2
BB

24€

28€

1/2
HB

29€

33€

Boravišna taksa se plaća na licu mesta 0.70 eur po osobi

cene su dnevno po osobi na bazi izabrane usluge

HOTEL
Tip sobe /  STUDIO-APP
USLUGA

Maj/Jun

Jul/Avgust

1/2
BB

28€

32€

1/2
HB

33€

39€

Boravišna taksa se plaća na licu mesta 0.70 eur po osobi

cene su dnevno po osobi na bazi izabrane usluge

Cenovnik br.1 od 26.01.2022

Postavite pitanje

ARANŽMAN OBUHVATA:
*smeštaj na bazi izabrane usluge za 7 noći.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
*Prevoz turistickim autobusom
*boravisna taksa i osiguranje placa se na licu mesta 0,7 eura dnevno po osobi
*individualne troškove putnika tokom boravka u hotelu
*fakultativne izlete i ulaznice.
*međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarima, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u skladu sa sledećim uslovima:
- 40% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak u mesečnim ratama, tako da aranžman bude isplaćen najkasnije 15 dana pre datuma početka korišćenja usluge.
- uplata kompletne cene rezervisanog smeštaja i prevoza prilikom rezervacije. Agencija će prilikom uplate smeštaja u celosti odobravati povremeno popust koji će za svaki konkretan period biti naknadno objavljen (akcijske cene, sajamski popusti, i drugo)
- platnim karticama (VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja
- 40% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak čekovima građana u jednakim mesečnim ratama do polaska – bez uvećanja, koji se deponuju odmah prilikom potpisivanja ugovora o putovanju.
- 40% od cene rezervisanog smeštaja i autobuskog prevoza prilikom rezervacije, a ostatak putem overene administrativne zabrane (firmi sa kojima agencija i prevoznik imaju potpisan ugovor), u jednakim mesečnim ratama do polaska – bez uvećanja (formular administrativne zabrane korisniku izdaje organizator putovanja). - agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.


AUTOBUSKI PREVOZ:
Polazak autobusa je dan ranije od datuma u tabeli: iz Beograda – sa BAS-ove autobuske stanice. Povratak iz Ohrida je poslednjeg dana boravka sa dogovorenog mesta u večernjim časovima po lokalnom vremenu (u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima, audio i video oprema). Sedišta nisu numerisana i prevoznik zadržava pravo da napravi raspored sedenja. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli prevoznik (uzimajući u obzir trudnice, porodice sa malom decom, starija lica, kao i vreme uplate). Sva deca starija od dve godine moraju imati svoje sedište, u skladu sa važećim zakonskim normama.
Organizator prevoza je kompanija Galeb AD Ohrid, koja saobraća na relaciji Beograd-Ohrid-Beograd, prema sopstvenom redu vožnje. Polasci se realizuju sa Beogradske autobuske stanice – BAS.-redovna linija

SOPSTVENI PREVOZ:
Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz, dužan je da minimum pet dana pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vaučera, kao i ime i kontakt telefon predstavnika/inopartnera radi lakšeg pronalaženja objekta u kom je rezervisao smeštaj. Putnici na sopstvenom prevozu dužni su da se raspitaju o pravilima i Zakonima vezanim za prelazak vozila preko granice, pomoći na putu i drugo kod nadležnih organa (AMSS, Mup R. Srbije). U slučaju kasnog dolaska ili ranog odlaska putnik je dužan da o tome obavesti predstavnika agencije ili njihovog zastupnika, najmanje dan ranije.

NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Severne Makedonije.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. .
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET- TA OMNITURS, Beograd,mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIS PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. Kategorija A od 08.12.2021., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 50.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora Putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0107/2020 od 16.11.2021 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu bankarsku garanciju br. 285- 1006230003836-23 od 02.06.2021. godine ugovorenu sa SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

AUTOBUSKI PREVOZ:

Polazak autobusa je dan ranije od datuma u tabeli, iz Beograda – sa Novog Beograda, parking preko puta Buvlje pijace, ugao Jurija Gagarina i Antifašističke borbe, blok 42 u 23:00. Povratak iz Ohrida poslednjeg dana boravka ispred hotela oko 16:00(u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju).

PROGRAM PUTOVANJA:

 

 

OPISI HOTELA:

ČINGO 3* - smešten je u samom centru Ohrida. Hotel ima restoran sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom i konferencijsku salu sa 60 mesta. Sobe su opremljene kablovskom televizijom, klimom, mini barom, sefom, direktnom telefonskom linijom, internet priključkom i kupatilom. Za goste hotela je obezbeđen parking sa video nadzorom. Ishrana: doručak-švedski sto, večera-meni.
POPUSTI: Dete do 7 god. u zajedničkom ležaju - gratis, dete od 7-12 god. u sopstvenom ležaju – ostvaruje popust 50%. Treća osoba u sopstvenom ležaju – doplata 10 eur. Doplata za 1/1 – 60%.

SILEKS 4* – nalazi se na samoj obali Ohridskog jezera, u okviru odmaralista Sveti Stefan . Poseduje privatnu plažu, veliki bazen i nudi bežičan internet i besplatan privatni parking. Sve sobe hotela Sileks imaju balkon i flat-screen TV sa kablovskim kanalima. U restoranu i baru se služe makedonski specijaliteti, internacionalna kuhinja i veliki izbor pića. Hotel od centra je udaljen 4 km,a od ohridskog aerodroma 10km
POPUSTI: Dete do 6 god. u zajedničkom ležaju - gratis, dete od 6-10 god. u sopstvenom ležaju – ostvaruje popust 50%, doplata za večeru za decu preko 6 godina je 5e, Doplata za 1/1 – 40%.

BELVEDERE 4* – nalazi se na 4 km od centra grada, u prekrasnoj borovoj sumi, na samo 100m od jezera.Raspolaze sa 86 dvokrevetnih soba i 5 apartmana, restoran, salu za seminare, aperitiv bar, antikvarnicu i sopstveni parking. Svaka soba je opremljena sa klima uredjajem, kablovskom televizijom, mini bar, besplatnom internet konekcijom, direktnom telefonskom linijom, kupatilo, balkon. Specijalna ponuda kompleksa “Belvedere” je internacionalna i tradicionalna kuhinja u restoranu “Belvedere” koji se nalazi u centru grada. Ishrana: doručak-švedski sto, večera-meni.
POPUSTI: Dete do 3 god. u zajedničkom ležaju – gratis, dete od 3-9 god. u pomoćnom ležaju – ostvaruje popust 50% u dvokrevetnoj sobi.Treća osoba u sopstvenom ležaju – ostvaruje popust 20%. Doplata za 1/1 – 60%.

Belvue 4* - nalazi se na 7 km od Ohrida. Hotel raspolaže sa 170 dvokrevetnih soba sa mogućnošću dodavanja trećeg ležaja, 3 standardna apartmana i 1 de luks apartmanom. Sobe su opremljene tv-om, mini barom kupatilom i terasom. Hotel poseduje bazen i sopstveni parking. Ishrana: doručak-švedski sto, večera-meni.
POPUSTI:
• Dete od 1-3 god. u pratnji dve odrasle osobe – GRATIS
• Deca od 3-9 god. u pratnji dve odrasle osobe u 1/2 sobi - popust 50%
• Treća odrasla osoba na pomoćnom krevetu - popust 20%

METROPOL 4* - se nalazi na 7 km od centra Ohrida. Hotel raspolaže sa 110 dvokrevetnih soba sa mogućnošću dodavanja trećeg ležaja, 4 standardna apartmana, 1 de lux apartman i 1 rezident apartman. U sklopu hotela nalaze se 4 kongresne sale, aperitiv bar, fitnes sala. Sobe su opremljene kablovskom televizijom, klimom, direktnom telefonskom linijom, mini barom, kupatilom i terasom. Hotel poseduje sopstveni parking. Ishrana: doručak-švedski sto, večera-meni. POPUSTI: Dete do 6 god. u zajedničkom ležaju – gratis, dete od 0-10 god. u 1/3 sobi u sopstvenom ležaju – ostvaruje popust 50%. Treća osoba u sopstvenom ležaju – ostvaruje popust 20%. Doplata za 1/1 – 60%.

Maiva Hotel&Spa 4 - kategorisan kao hotel sa 4 zvezdice, novi je objekat, smešten u turističkom naselju St. Stefan je udaljen samo 50 metara od obala jezera. Hotel ima 30 luksuznih studija, opremljenih francuskim krevetom i garnituru za dnevni boravak, plazmom i satelitskom TV, 24-satnom besplatnom internet konekcijom, klima uređajem mini barom i terasom s pogledom na jezero. U sklop hotela nalazi se i spa centar koji sadrži jacuzzi, turska banja i saunu.

POPUSTI:
• Dete do 4.99 godina – GRATIS
• Dete od 5 – 11.99 godina – 50% popust od redovne cene
• Za jednokrevetnu sobu + 30% od redovne cene.

Hotel Klimetica 3* - kategorisan kao hotel sa 3 zvezdice je isto smešten u turističkom naselju St. Stefan I na samo 50 metara od obala jezera. Hotel ima 41 luksuzno opremljenu sobu i 4 apartmana. Svaka soba je opremljena: kablovskom TV, mini barom, telefonom sa direktnim biranjem, 24-satnom besplatnom internet konekcijom (bežično pokrivanje), klima uređajem I terasom s pogledom na jezeru. Hotel ima prostrano lobi sa pogledom naa jezeru opremljeno barom, TV-om i WIFI vezom, kao I letnu baštu

POPUSTI:
• Dete do 4.99 godina – GRATIS
• Dete od 5 – 11.99 godina – 50% popust od redovne cene
• Za jednokrevetnu sobu + 30% od redovne cene.