Nova Godina - Poljska - Krakov


Krakov - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hotel:
  • Prevoz:
  • Krakov
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
119€

6 dana / 3 noćenja


Autobusom - 6 dana / 3 noćenja

Termini putovanja

Hotel

Redovna cena

Specijalna cena

29.12.-03.01.2020

Hotel Ibis Budget Bronovice

        www.ibisbudget.com

139 €

119€

* Specijalna cena se odnosi na prvih 35 prijavljenih putnika . Nakon toga se primenjuje redovna cena iz tabele
     (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN (29.12.) Polazak iz Beograda sa turistickog terminal kod autocentra ‘’Lasta’’, na autoputu Beograd – Niš, u 19.00h . Polazak iz Novog Sada u 18.00 od Lokomotive. Noćna vožnja preko Mađarske I Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
2. DAN (30.12.) Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Panoramsko razgledanje grada : obilazak brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari gradski Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, Crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagieloiz XIV veka, Barbakan, Cvetna vrata, ulica Kanonička sa zgradama iz XIV veka...). Povratak u hotel. Noćenje.
3. DAN (31.12.) Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov. Individualno doček Nove Godine. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje
4. DAN (01.01 Doručak. Slobodno vreme.
5. DAN (02.01. ) Doručak i napustanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Aušvica, koncetracionog logora iz Drugog svetskog rata koji se od 1979. nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Posle toga, obilazak koncentracionog logora Birkenau gde je sniman film Šindlerova lista. Povratak u Krakov. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa uputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
6. DAN (03.01.) Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA :
- prevoz turističkim autobusom sa (audio, video opremom i klimom) na datoj relaciji
- smeštaj na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu u Krakovu
- usluga predstavnika agencije/vodiča,
- troškove organizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike (Ausvic 25 eura, Rudnik soli 30 eura)
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Odlazak u Diskoteku 25 eura za sve tri noci (30.12. -10 eura, 31.12. -20 eura, 1.1. -10 eura) sa prevozom
- Individualne troškove putnika

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. PLAĆANJE VODIČU NA PUTOVANJU U AUTOBUSU.

DOPLATE:
*Doplata za jednokrevetnu sobu je 65 eura (za tri noćenja)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
• U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA


OPIS HOTELA:
Hotel se nalazi 15 minuta od centra grada. Ispred hotela staje linija gradskog prevoza. Hotel poseduje dvokrevetne i trokrevetne sobe. HOTEL IBIS BUDGET * www.ibisbudget.comFAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:
(Ausvic 25 eura,
Rudnik soli 30 eura
Odlazak u Diskoteku 25 eura za sve tri noci (30.12. -10 eura, 31.12. -20 eura, 1.1. -10 eura) sa prevozom

NAPOMENE:
Putnicima je dozvoljena jedna torba standradnih dimenzija i jedan rucni prtljag. Putnici sami odgovaraju za sadrzaj stvari u koferima.
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Poljske.
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 35 putnika da bi se isti realizovali.
• U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 01.10.2019. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

Cenovnik broj 2 od 25.10.2019.god