Putovanja - Mađarska - Budimpešta

<


Budimpešta sa Sent Andreom - autobusom

 


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Budimpešta
  • Bez noćenja
  • ///
  • Autobus
od 21 €

3 dana


Autobusom - bez noćenja
Termini putovanja Hotel Redovna cena
Specijalna cena *
17.04. - 19.04. 2020.
///
35 eura
21 euro
29.05. - 31.05. 2020.
///
35 eura
21 euro

* Specijalna cena se odnosi na prvih 35 putnika po terminu. Nakon toga se primenjuje regularna cena kao u tabeli

(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

 

Cenovnik broj 1 od 24.02.2020.

Postavite pitanje

1.dan Beograd- Budimpešta (Petak):
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 23.30h.Putovanje autoputem preko Novog Sada (sa ulaskom u Novi Sad kod Lokovitive) i Subotice ka graničnom prelazu Horgoš. Nakon carinskih i pasoških formalnosti sa pauzama radi odmora. Nastavak puta ka Budimpešti.

2. dan Budimpešta -Sent Andreja–Krstarenje (Subota):
Dolazak u Budimpeštu u ranim prepodnevnim časovima. Razgledanje grada: Trg Heroja, Opera, Lančani most Sečanji, Ribarska kula, crkva kralja Matije, kraljevski dvorac, Citadela, most Eržebet, ulica Vaci. Slobodno vreme. Fakultativno obilazak Sent Andreje: Beogradska saborna crkva, Muzej crkvene umetnosti, spomen kuća Jaše Ignjatovića, spomenik Vuka Karadžića i kneza Lazara. Povratak do centra grada i slobodno vreme. Mogucnost odlaska u posetu trznom centru Campona. Po povratku iz trznog centra slobodno vreme ili fakultativna vožnja brodom po Dunavu ispod prelepih budimpeštanskih mostova. Povratak za Beograd sa dogovorenog mesta u kasnim vecernjim satima.

3. dan Beograd –(Nedelja):
Noćna vožnja sa pauzama radi odmora i regulisanja graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz autobusima visoke turističke klase sa audio, video i klima opremom,
- Usluge vodiča-pratioca,
- Troškovi organizacije

ARANZMAN NE OBUHVATA:
- Individualne troškove;
Fakultativne izlete: vožnja brodom 15 e, poseta Sent Andreji 10 e.;
Osiguranje putnika 2 eura u dinarskoj protivvrednosti

ROK ZA PRIJAVU: do popune slobodnih mesta

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
• U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama
) • prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA)

Fakultativni izleti:
- Vožnja brodom 15 e
- Poseta Sent Andreji 10 e

Osiguranje putnika 2 eura u dinarskoj protivvrednosti

ROK ZA PRIJAVU: do popune slobodnih mesta

NAPOMENE:
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 35 putnika da bi se isti realizovali.
• U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa

ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 59/2020 kategorija A35 uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 350.000 eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br.120/2020 Kategorija A35 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300068568 od 01.01.2020. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

Cenovnik broj 1 od 24.02.2020.