Nova Godina - Slovačka - Bratislava


Bratislava - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Bratislava
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
115 €

4 dana / 2 noćenja


Autobusom - 4 dana / 2 noćenja

Termini putovanja Hotel Redovna cena Specijalna cena *
29.12.-02.01.2020
139
115

* Specijalna cena se odnosi na prvih 40 prijavljenih putnika. Nakon toga se primenjuje redovna cena iz tabele.
     (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

Cenovnik broj 2 od 25.10.2019

 

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan. (29.12) POLAZAK
Polazak za Bratislavu iz Beograda u 19.00h sa turističkog terminala kod autocentra ’’Lasta’’ , na autoputu Beograd – Niš. Noćna vožnja preko Madjarske do Slovačke sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan. (30.12.) BEČ-BRATISLAVA
Dolazak u Beč u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada : Hofburg, Parlament, Gradska kuca, Opera, Kertner strasse. Organizovani fakultativni izlet u Šenbrun. Slobodno vreme za šetnju ovim prelepim gradom do polaska za Bratislavu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šetnju. Noćenje.

3.dan. (31.12.) BRATISLAVA
Doručak. Nakon doručka odlazak na panoramsko razgledanje grada: brdo Slavin, Glavni Trg, Pozoriste, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalkovič. Slobodno vreme i priprema za novogodišnje veče. Uveče odlazak u centar grada koji nudi neponovljiv provod na trgu sa vatrometom ili mogućnost novogodišnjeg dočeka u jednoj od diskoteka u gradu. Za one koji bi dočekali Novu godinu u Beču uz neverovatan tradicionalni vatromet organizovan je fakultativni izlet ( povratak iz Beča je oko 02.00). ***SREĆNA NOVA GODINA*** Noćenje.

4.dan. (01.01.) BRATISLAVA
Doručak. Napuštanje hotela, slobodno vreme do polaska. Mogućnost fakultativnog odlaska u Beč. Panoramsko razgledanje grada : Kertner strasse, Palata Belvedere, Prater (duze zadrzavanje), Hundertwasser Haus. Slobodno vreme za šetnju ovim prelepim gradom do polaska. Polazak iz Beča u popodnevnim satima. Dolazak u Bratislavi po putnike koji nisu isli na izlet i nastavak puta ka Beogradu. Nocna voznja kroz Madjarsku sa usputnim zadrzavanjima.

5. dan. (02.01) BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima seldećeg dana.

DOPLATE:
Doplata za 1/1 sobu 45 eur.

ARANŽMAN OBUHVATA :
• Prevoz turističkim autobusom (audio/video oprema, klima)
• smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u 1/2 I 1/3 sobama u Bratislavi,
• usluga predstavnika agencije/vodiča,
• troškove realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• Fakultativne izlete,
• Doček nove godine u diskoteci 20 evra (paket za oba dana 30.12 i 31.12.). Prijave u agenciji.
• Izlet u Senbrun sa ulaznicom (Imperial tura) 20 evra,
• odlazak na docek Nove godine u Bec 10 evra, Odlazak na celodnevni izlet u Bec 01.01. po ceni od 15 e
• Turisticka taksa za Smestaj 3.3 e za oba dana (placanje u agenciji),
• individualne troškove putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Agencija zadržava pravo da, u zavisnosti od broja i vremena prijavljivanja putnika, au skladu sa hotelskim rezervacionim pravilima i rokovima, smeštaj organizuje u nekom drugom hotelu iste ili vise kategorije, i na istoj lokaciskoj udaljenosti od centra grada. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. Hoteli iz programa se nalaze u širim gradskim zonama navedenih gradova,ukoliko u programu nije drugačije naznačeno! Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta,tržnih centara,prodavnica,restorana,muzeja ne rade.

• Fakultativni izleti
• Doček nove godine u diskoteci 20 evra (paket za oba dana 30.12 i 31.12.(diskoteka Duplex)) Prijave u agenciji.
• Izlet u Senbrun sa ulaznicom (Imperial tura) 20 evra,
• Odlazak na docek Nove godine u Bec 10 evra,
• Odlazak na celodnevni izlet u Bec 01.01. po ceni od 15 e

NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Slovačke.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 60. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.
• Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. TA OMNITURS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 01.10.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.
Cenovnik broj 2 od 25.10.2019