Nova Godina - Austrija - Beč


Beč - autobusom


  • Program:
  • Prevoz:
  • Beč
  • Autobus
od 39 €

3 dana / bez nocenja


Autobusom - 3 dana / bez noćenja
Termini putovanja Hotel Redovna cena
Specijalna cena *
30.12.-01.01.2020
///
49
39

* Specijalna cena se odnosi na prvih 40 prijavljenih putnika. Nakon toga je redovna cena iz tabele.
     (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Cenovnik broj 2 od 25.10.2019.

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 30.12.2019. – BEOGRAD.
Polazak iz Beograda sa Turističkog terminala kod Autocentra “Lasta”, na autoputu Beograd – Niš u 20.00h. Noćna vožnja prema granici sa Mađarskom uz usputna zadržavanja radi osveženja i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku.

2. dan 31.12.2019.– BEČ-
Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima (vreme dolaska zavisi od zadržavanja na srpsko-mađarskoj granici). Dolazak u Beč. Panoramsko razgledanje (iz autobusa): Ring, Opera, Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus (jedna od najlepših Gradskih kuća u Evropi), Univerzitet, Burg Teatar, Katedrala Sv. Stefana, Kunsthaus, Belvedere. Povratak u istorijski centar Beča i šetnja do Štefanove katedrale a zatim slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju čuvenom Kerntner ulicom (glavnom trgovačkom i pešačkom ulicom). Mogućnost fakultativnog odlaska na razgledanje dvurca Senbrun. Individualan doček Nove Godine.***SREĆNA NOVA GODINA***

3. dan 01.01.2020. BEČ – BEOGRAD
U ranim jutarnjim satima (oko 02:30 časova) polazak za Srbiju. Vožnja uz usputne pauze za odmor i obavljanje graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• Prevoz visokopodnim ili double decker autobusima turističke klase (audio/video oprema, klima/grejanje) na relaciji po programu,
• Razgledanje Beča drugog dana programa (bez ulaznica) u pratnji pratioca grupe,
• Uslugu tehničkog pratioca i organizacije puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
• Dvorac Šenbrun sa ulaznicom (Imperijal tura)- 20 evra
• Prevoz do Šenbruna bez ulaznica (poseta bastama i božićnog marketa ispred dvorca- bez ulaza)- 5 €

NAČIN PLAĆANJA:
• Gotovinsko plaćanje : 30% prilikom rezervacije,ostatak 15-10 dana pre početka aranžmana.
• Plaćanje čekovima : mogućnost plaćanja u 3 rate do polaska.
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:
• Dvorac Šenbrun sa ulaznicom (Imperijal tura)- 20 evra
• Prevoz do Šenbruna bez ulaznica (poseta bastama i bozicnog marketa ispred dvorca- bez ulaza)- 5 €

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 01.10.2019. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A OMNITURS, licenca OTP 235/2010 od 01.10.2019. godine.
Cenovnik broj 2 od 25.10.2019.