Putovanja - Austrija - Parndorf


Parndorf - autobusom

 


  • Program:
  • Prevoz:
  • Parndorf
  • Autobus
od 29 €

3 dana / bez noćenja


Autobusom - 3 dana / bez noćenja
Termini putovanja   Redovna cena Specijalna cena *
03.04. - 05.04. 2020.
///
35 eura
29 eura
08.05. - 10.05. 2020.
///
35 eura
29 eura
29.05. - 31.05. 2020.
///
35 eura
29 eura
26.06. - 28.06. 2020.
///
35 eura
29 eura

* Specijalna cena se odnosi na prvih 35 prijavljenih putnika po terminu. Za sve ostale koji se prijavljuju nakon toga, primenjuje se redovna cena iz tabele.
(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po sredmjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate)

 

Cenovnik broj 1 od 24.02.2020.

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA: 1.dan: BEOGRAD
Polazak u 22:00h iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš. Lagana noćna vožnja kroz Srbiju i Madjarsku sa kraćim usputnim pauzama radi carinskih formalnosti i odmora putnika.

2. dan: PANDORF – BEČ
Dolazak u tržni centar Pandorf oko 8.30h pre podne. Slobodno vreme za shopping i šetnju. (Putnici koji žele da ostanu u Pandorfu mogu to učiniti i sačekati naš autobus po povratku iz Beča koji će svratiti po njih u večernjim časovima). Fakultativni polazak za Beč oko 12h. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Schwarzenberg trg, dvorac Belvedere, opera Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet… šetnja kroz pešačku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefans platz, Kertne strasse, Maria Terezia platz. Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu, setnju i šoping. Mogućnost fakultativnog odlaska do dvorca Šenbrun i poseta ovom prelepom dvorcu. Polazak iz Beča u večernjim satima. Usputno svraćanje po putnike koji su ostali u Pandorfu. Nastavak puta za Srbiju. Noćna vožnja.

3.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd na turistički terminal u prepodnevnim satima. Kraj usluga.CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
• usluge vodiča-pratioca na putovanju,
• troškovi organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja
• prevoz iz Pandorfa do Beca -10 eur
• prevoz do Šenbruna bez ulaska 5 eur
• ostali individualni troškovi putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Fakultativni izleti:
- Prevoz iz Parndorfa do Beča -10 eur
- Prevoz do Šenbruna bez ulaska 5 eur

NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 59/2020 kategorija A35 uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 350.000 eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br.120/2020 Kategorija A35 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300068568 od 01.01.2020. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

Cenovnik broj 1 od 24.02.2020.